Vejgodschauffør

Som chauffør kommer du rundt i både ind- og udland. Det er dig, der sørger for at alt fra mælk til maskiner kommer sikkert frem. Hos Learnmark Tech udbyder vi Grundforløb 2

Gør din start på Learnmark Tech lettere – få styr på de praktiske informationer, som du finder her på siden.

OBS

Vær opmærksom på, at vi sender alt post digitalt til din e-boks.
Tjek din postkasse på e-boks.dk

Økonomi

Du får lærlingeløn fra den dag, du har en uddannelsesaftale, uanset om du begynder i praktik eller med skoleophold. Lønnen afhænger af den overenskomst, der er på området. Begyndelseslønnen er typisk på omkring 8.500 - 10.000 kroner om måneden.

 • Tjek din løn

  Tjek din løn på Dansk Metals hjemmeside 

  Tjek din løn på 3F´s hjemmeside

  Tjek din løn på Blik og Rørs hjemmeside 

  Tjek din løn på Malerforbundets hjemmeside 

  Du får også løn, når du er i skolepraktik, den er dog lavere end en lærlingeløn. Er du under 18 år får du cirka 2.500 kroner om måneden, er du over 18 år får du cirka 6.000 kroner om måneden.

 • SU

  Begynder du på grundforløbet uden en uddannelsesaftale, får du ikke løn i den første skoleperiode. Er du over 18 år, kan du søge (SU).

  Læs mere om SU 

 • Arbejdstøj og sikkerhedssko

  Indenfor brancherne er der forskellige krav til typer af arbejdstøj og værnemidler.

  Den første dag skal du medbringe godkendte sikkerhedssko, som passer til den uddannelse, du skal starte på. Spørg, hvilke krav der er til dit fag, der hvor du køber sikkerhedssko.

  Skolen anbefaler, at du venter med at købe arbejdstøj, indtil du har fået orientering fra skolen om de krav, der stilles.

  Du skal selv betale sikkerhedssko og arbejdstøj.

  Har du en uddannelsesaftale, kan der være en aftale om arbejdsgiverbetalt arbejdstøj. Det kan du læse mere om i din uddannelsesaftale.

 • Undervisningsmaterialer

  Du låner de nødvendige undervisningsbøger på skolen.

  Du skal selv medbringe hængelås til dit skab, papir, skriveredskaber, lommeregner og lignende.

  Udgifter til ekskursioner og studierejser skal du selv betale.

 • Transport

  Når du er elev på Learnmark Tech, kan du købe dit ungdomskort hos trafikselskaberne, når du er godkendt. Du kan ansøge om at blive godkendt på ungdomskort.dk

  Ungdomskortet er et personligt periodekort, der giver dig ret til at rejse mellem din skole og din bopæl. Derudover kan du køre med offentlig transport i hele dit eget takstområde.

  Læs mere på ungdomskort.dk

  Se også Midttrafiks vejledning til bestilling af Ungdomskort.

 • Studierabat

  www.studiz.dk og appen Studiz kan du se, i hvilke butikker, fitnesscentre osv. du kan få studierabat.

 • Legater

  Her kan du finde legater og fonde, hvor du kan søge om økonomisk tilskud til fx studieture.

 • Forsikring

  Som elev er du kun i nogle tilfælde forsikret gennem Statens Selvforsikring, når du går på Learnmark Tech. Derfor anbefaler vi, at du selv tegner en heltids ulykkesforsikring.

  Er du i virksomhedsforlagt undervisning (VFU) aftalt mellem Learnmark Tech og virksomhed, er du dækket af skolens forsikring.

  I forbindelse med studierejser til udlandet vil skolen tilbyde dig at tegne en rejseforsikring, som du selv skal betale.

  Læs mere i dokumentet Elevers forsikringsforhold (pdf) 

Ferieplan

 • Ferieplan 2019 - 2020 for grundforløbselever

  2019

  • Uge 28-29-30-31: Sommerferie 
  • 12. august: Første skoledag for grundforløb1 og grundforløb 2
  • Uge 42:  Alle grundforløbselever har undervisningsfri (efterårsferie)
  • 20. december: Sidste undervisningsdag inden jul


  2020

  • 2. januar: Første undervisningsdag efter juleferien
  • 15. januar: Elever på grundforløb 1 og grundforløb 2 har sidste undervisningsdag
  • 16. januar: Første undervisningsdag på grundforløb 2 
  • Uge 15 - 6. - 13. april: Påskeferie
  • 8. maj: Store bededag
  • 21. - 22. maj: Fri – Kristi Himmelfartsdag og fredagen efter
  • 1. juni: 2. pinsedag
  • 5. juni: Grundlovsdag
  • 25. juni: Sidste undervisningsdag på grundforløb 2

Studie- og ordensregler

Sundhed, tillid og respekt er vigtigt for et godt studiemiljø. 

Learnmark Tech ønsker at sikre alle skolens elever, kursister, ansatte og gæster de bedst mulige rammer for at fungere på skolen. Disse rammer kan kun udnyttes fuldt ud, hvis alle tager et medansvar for at undervisningen fungerer.

Vi accepterer, at vi er forskellige, men at alle samtidig tager hensyn til hinanden.

Skolens udstyr og fysiske rammer repræsenterer store værdier, så vi forventer, du behandler disse med omhu.

 • Tilstedeværelse og mødepligt

  Undervisningen på Learnmark Horsens er tilrettelagt med udgangspunkt i en forventning om, at du tager et aktivt medansvar for din egen undervisning. Dit udbytte af undervisningen er betinget af din møde- og studieindsats, så du er forpligtet til: 

  • at meddele sygdom til skolen på T: 88 16 36 00 inden kl. 9.00. Husk også at ringe til din praktikvirksomhed, såfremt du har en 
  • at benytte en særlig fritagelsesseddel (fås i receptionen) ved fritagelse fra undervisningen. Fritagelsen skal godkendes af kontaktlæreren og praktikvirksomheden. For elever under 18 år skal fritagelsessedlen underskrives af forældre/værge. 
 • God adfærd

  Vi forventer, at alle på skolen har en adfærd, der afspejler, at vi er en aktiv del af et moderne erhvervsliv med en voksen og kollegial adfærd. Derfor har vi nogle klare forventninger om, at alle accepterer følgende ordensreglement: 

  • Grov og støjende adfærd til gene for undervisningen finder ikke sted
  • Bøger og undervisningsmaterialer fjernes ikke fra oprindelsesstedet med mindre det er aftalt og / eller er registreret
  • Brug af mobiltelefon, musikanlæg m.v. i undervisningen er ikke tilladt
  • Det er ikke tilladt at ryge på skolens område
  • Alkohol og andre rusmidler må ikke indtages på skolens område, ligesom det ikke er tilladt at være påvirket af sådanne på skolen.
   Se skolens rusmiddelpolitik (pdf). 


  Overtrædelse af ordensreglementet kan få konsekvenser. 

  Mad og drikkevarer indtages i kantinen. Kantinen fungerer efter selvbetjeningsprincippet, hvilket betyder, at alle rydder op efter sig. 

  Parkering på skolens område skal ske på de anviste pladser. Parkering er på eget ansvar. 

  Tyveri og andre strafbare handlinger politianmeldes og medfører bortvisning. 

 • Din aktive deltagelse i undervisningen

  På Learnmark Horsens gennemføres undervisningen efter moderne pædagogiske principper, hvor der tages størst muligt hensyn til, at eleverne har forskellige stærke og svage sider. Skolen forventer, at du deltager i

  undervisningen for at lære mest muligt. Dette medansvar for din egen læring indebærer: 

  • at du deltager aktivt i undervisningen
  • at du møder forberedt til undervisningen
  • at du medbringer bøger, skrive- og tegneredskaber m.v.
  • at du overholder indgåede aftaler med hensyn til afleveringsfrister m.v.
  • at du til værkstedsundervisning er hensigtsmæssigt påklædt. 
 • Skolens forpligtelser i forbindelse med fravær

  Skolen registrerer dit fravær, følger op ved kontaktlærersamtaler og orienterer din eventuelle praktikvirksomhed. I tilfælde, hvor fraværet er uden gyldig grund, vil skolen kunne afbryde skoleopholdet. 

 • Udelukkelse fra undervisningen

  Skolen kan udelukke en elev fra undervisningen, hvis du:

  • uden lovlig grund udebliver fra undervisningen
  • groft overtræder skolens ordensregler
  • gør sig skyldig i særlig grov forseelse. 


  Du hjemsendes uden forudgående varsel, indtil der er truffet afgørelse om udelukkelsesspørgsmålet. I alle tilfælde giver skolen meddelelse om udelukkelsen til dig og dine forældre eller værge, hvis du er under 18 år. 

  Hvis du er tilknyttet en praktikvirksomhed, kan uddannelsesaftalen ophæves ved udelukkelsen fra skolen. Skolen meddeler skriftligt virksomheden hvilke forhold, der ligger til grund for udelukkelsen. 

  Endelig beslutning om udelukkelse, indkaldelse til et senere skoleophold eller overflytning til anden skole, træffes først efter forhandling med virksomheden.

  Klager

  Vil du klage over skolens afgørelse, kan du i følgende tilfælde indbringe denne for Undervisningsministeriet:

  • udelukkelse fra undervisningen
  • midlertidig hjemsendelse
  • indkaldelse til fornyet skoleophold
  • overflytning til anden skole


  Du skal indgive klagen til skolen senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt til dig. Er du under 18 år, skal klagen indgives af dine forældre eller værge.

  Hvis klagen ikke tages til følge af skolen, og du fastholder klagen, videresender skolen klagen til ministeriet - ledsaget af skolens udtalelse. I det enkelte tilfælde tages der stilling til, hvorvidt du kan fortsætte undervisningen på skolen under en klagesag.

 • Skolens forsikringsmæssige forpligtelser

  Eleverne er kun i nogle tilfælde forsikret gennem Statens Selvforsikring. Vi anbefaler derfor, at eleven selv tegner en forsikring. 

  Er du i ulønnet praktik uden for skolen, er du dækket af skolens forsikring. 

  I forbindelse med studierejser til udlandet, vil skolen tilbyde dig at tegne en rejseforsikring, som du selv skal betale. 

 • Sikkerhed og orden

  Learnmark Horsens lægger vægt på at skabe det bedst mulige undervisningsmiljø og dermed de bedste betingelser for elevernes trivsel. Da skolen danner rammen for mange menneskers dagligdag, er det vigtigt, at alle viser hensyn og hjælper med til at holde orden. Du skal behandle skolens lokaler, udstyr, maskiner, inventar m.v. med respekt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt, hvilket indebærer: 

  • at du følger regler, opslag og anvisninger for brug af maskiner m.v.
  • at du deltager i oprydningen og benytter de opstillede affaldsbeholdere
  • at du medvirker til at undgå unødig brug af energi, materialer og andet, der kan påføre skolen udgifter
  • at du behandler skolens IT-udstyr med omtanke og i henhold til de særlige regler om brugen af dette
  • at du accepterer, at det tildelte password til skolens netværk er personligt og ikke må videregives til andre. 


  Arbejdstøj og sikkerhedssko

  Indenfor brancherne er der forskellige krav til typer af arbejdstøj og værnemidler.

  Den første dag skal du medbringe godkendte sikkerhedssko, som passer til den uddannelse, du skal starte på. Spørg, hvilke krav der er til dit fag, der hvor du køber sikkerhedssko.

  Skolen anbefaler, at du venter med at købe arbejdstøj, indtil du har fået orientering fra skolen om de krav, der stilles.

  Du skal selv betale sikkerhedssko og arbejdstøj.

  Har du en uddannelsesaftale, kan der være en aftale om arbejdsgiverbetalt arbejdstøj. Det kan du læse mere om i din uddannelsesaftale.

  Forsikring

  Som elev er du kun i nogle tilfælde forsikret gennem Statens Selvforsikring, når du går på Learnmark Tech. Derfor anbefaler vi, at du selv tegner en heltids ulykkesforsikring.

  Er du i virksomhedsforlagt undervisning (VFU) aftalt mellem Learnmark Tech og virksomhed, er du dækket af skolens forsikring.

  I forbindelse med studierejser til udlandet vil skolen tilbyde dig at tegne en rejseforsikring, som du selv skal betale.

  Læs mere i dokumentet Elevers forsikringsforhold (pdf) 

 • Brug af kantinen

  Det er ikke tilladt at spise og drikke i værksteder og teorilokaler. Mad og drikke indtages derfor i kantinen. Kantinen fungerer efter selvafrydningsprincippet, hvilket betyder, alle skal rydde op efter sig selv og sætte stolen op, inden kantinen forlades. Elever og kursister holder pause på forskellige tidspunkter, og det er derfor vigtigt, alle overholder oprydningsreglerne, så kantinen altid er ren og indbydende til næste hold. Der er flere steder i kantinen vogne, hvor brugt service og affald skal anbringes. 

 • Rygning

  Det er ikke tilladt at ryge på skolens område.

IT

 • Minimumkrav til din pc

  Bruger du din egen pc, skal den opfylde disse minimumkrav:

  Windows

  • Antivirusprogram skal være installeret (Windows 10 indeholder et antivirus program)
  • Intel I3 CPU eller tilsvarende og have minimum 8 GB ram.
  • Minimum 240 GB harddisk
  • Trådløst netværk skal understøtte 54 Mb (802.11g) protokollen eller bedre
  • Windows og installerede programmer skal løbende opdateres
  • Windows 7 eller nyere (vi anbefaler Windows 10)
  • Microsoft Office 2016. Learnmark Horsens stiller gratis Office 365 (incl. Office 2016) til rådighed, som du bruge gratis, mens du er elev på skolen


  Apple Mac

  • Minimum 240 GB harddisk
  • Microsoft Office 2016. Learnmark Horsens stiller gratis Office 365 (incl. Office 2016) til rådighed, som du bruge gratis, mens du er elev på skolen
  • BEMÆRK nogle uddannelser benytter programmer der kun virker i Windows


  Linux

  Linux-baserede pc'er kan normalt tilsluttes skolens netværk. Skolen kan desværre ikke hjælpe med kontorpakker, antivirus og problemer, der kan opstå.

 • IT-regler på Learnmark Horsens

  Download IT-regler på Learnmark Horsens (pdf)

 • Gratis Office 365

  Som elev på Learnmark Horsens kan du gratis hente Office 365.

  Sådan installerer du Office 365

 • MathCAD

  Når du er elev på Learnmark Tech bruger du IT-programmet MathCAD. Vær opmærksom på, at programmet kun kan installeres i Windows.

   

 • Autodesk - minimumkrav til Inventor og AutoCAD 2018
  • Windows 7 (64 bit) eller nyere
  • i5 processor
  • 8 GB RAM (minimum)
  • 100 GB Diskplads
  • Grafikkortet skal kunne håndtere Direct3D 10 eller 11 og skal have dedikeret RAM
  • Skærmen bør være mindst 15" 
  • Mus

  Programmerne kan måske køre på mindre konfigurationer, men det kan køre langsomt. 

  Vær opmærksom på, at Autodesk Inventor ikke findes til Mac.

  Se systemanbefalingerne på AutoDesks hjemmeside

Hjælp

 • Specialpædagogisk støtte

  Du kan søge specialpædagogisk støtte (SPS) til både grundforløb og hovedforløb, når du er elev på Learnmark Tech.

  Du får den bedste start på din uddannelse, hvis du kender til hjælpemulighederne og får søgt om den nødvendige støtte, inden du starter på uddannelsen.

  Hvis du har et handicap eller andre vanskeligheder, som gør det svært for dig at følge undervisningen, skal du fortælle om det til din vejleder på uddannelsen, som vil hjælpe dig med at søge om den nødvendige støtte. Hvis støtten består af fysisk udstyr, skal det leveres tilbage til skolen, når du har fuldført din uddannelse.

  Du kan søge om støtte, hvis du

  • har læse-/skrivevanskeligheder
  • har bevægevanskeligheder
  • er blind eller svagtseende
  • er døv eller hørehæmmet
  • har psykiske vanskeligheder og udviklingsforstyrrelser.


  Læs mere om SPS på www.spsu.dk/Ungdomsuddannelser

   

  Læse-/skrivevanskeligheder

  Du kan søge om en bærbar computer med oplæsnings- og skrivestøtteprogrammer (en ordblinderygsæk), hvis du har læse-/skrivevanskeligheder.

  For at søge skal du enten

  • have dokumentation på at du er ordblind(max. 15 år gammel dokumentation) eller 
  • gennemføre en SPS-screening på Learnmark Tech, der viser, om du har gavn og nytte af en ordblinderygsæk.


  Viser SPS-screeningen, at du ikke er berettiget til en ordblinderygsæk, kan vi måske hjælpe dig på andre måder.

  Andre handicap

  Hvis du har andre handicap eller andre vanskeligheder, som gør det svært for dig at følge undervisningen, er det en god idé at kontakte skolen, inden du søger om optagelse. Det er vigtigt, at du kender til hjælpemulighederne og får søgt om den nødvendige støtte, inden du starter på uddannelsen.

  Kontakt

  Anja Beck Nielsen, underviser
  M: 42 12 74 12
  E: anjn@learnmark.dk

 • Kontaktlærer

  Alle elever på Learnmark Tech bliver tilknyttet en kontaktlærer. Kontaktlæreren følger dig i forhold til fx dit fravær, din faglige udvikling, kontakt til mestre og evt. forældrekontakt, hvis du er under 18 år.

chat-boxes

Brug for hjælp?

Brug for hjælp
Lise Liin
M:4212 7327E:lil@learnmark.dk

Få hjælp og find svar på Facebook
pencil

Tilmelding

Du kan søge om optagelse på vores uddannelser på forskellige måder - få mere info her.

Optagelse
mail

Hold dig opdateret

Learnmark Horsens sender jævnligt nyhedsbreve målrettet fx virksomheder, forældre, vejledere og undervisere.

Nyhedsbreve